3161 Happy Buddha van Onyxmarmer

Happy Boeddha van Onyxmarmer